เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
👉🏻หัวข้อบรรยาย “กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่สังคมแห่งการทำงาน”
👱🏼‍♂️วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เมืองพรหม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

📌วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
📌ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4
📌เริ่มลงทะเบียนเข้างาน 08.45 น.

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 Assoc.Prof.Dr. Ornprapa Thepsilvisut และ Asst.Prof.Dr. Preuk Chutimanukul อาจารย์

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำทีมบริหารและคณาจารย์จาก Mie University

 

🌸Prof.Dr. Sakai [executive board member, Mie University]🌸Mr. Mizutani [sub-leader, Industry-academia-government collaboration

department]🌸Mr. Seko [General manager, Graduate School of regional innovation studies] 🌸Prof.Dr. Ban [Graduate School of

Bioresources] 🌸Prof.Dr. Nakashima [Chair, committee for academic affairs (graduate school), & vice chair, committee for

International relations, Graduate School of Bioresources]

เข้าพบผู้บริหารคณะ เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 208 อาคาร บร.5 โดย Assoc. Prof. Dr. Sarute Ummatyothin เป็นตัวแทนคณบดีได้

กล่าวต้อนรับ

 

📌ความร่วมมือจะเป็นไปในลักษณะแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยจะมีนักศึกษาธรรมศาสตร์จำนวน 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ

Mie University ภายในปีนี้ และทางคณะวิทย์-เทคโน ธรรมศาสตร์ ยินดีรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้าจาก Mie University เพื่อมาทำวิจัยระยะสั้นที่คณะ

นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงทุนบัวหลวง และ Matching Fund อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันด้านวิจัยในอนาคตด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตร

— ณ ห้องกระจก บร.4  วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. —

***งานนี้จะมีพี่ ๆ ศิษย์เก่ามาบอกเล่าประสบการณ์และแนะแนวทางการทำงานในสายงานเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🎖ระดับรองศาสตราจารย์

ผศ.ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากงาน “Japan Design, Idea and Invention Expo

(JDIE 2023)

ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอน Bed Time Herb

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ได้แก่

1. นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์

2. นายอภิสิทธิ์ นิลมาต

3. นายกฤติเดช อนันต์

🏆 และได้รับรางวัล Special Prize จาก University Politehnica of Bucharest (Platinum Innovation Trophy) Romania ประเทศโรมาเนีย

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากงาน “Japan Design, Idea and Invention Expo

(JDIE 2023)

 ผลงาน ภาชนะย่อยสลายได้จาก starch base foam ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ injection molding

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ได้แก่

1. นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว

2. นายธนวัฒน์ โชติวรรณ

🏆 และได้รับรางวัล Special Prize จาก Indonesian

Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) อินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่2-4 จำนวน 6 คน เข้าร่วมงานค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา

ครั้งที่ 19 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ความรู้ทักษะวิชาการทางการเกษตร และกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ของ 12 สถาบันที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน

ทางการเกษตร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ รักน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลคุณธรรม​ จริยธรรม ประจำค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่19 ณ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่ Bioresource Technology ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

 

(1) นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)

      นางสาวนิภาวดี สุกรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

(2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)

       นางสาวพนาวัล อิ่มอรชร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล และ ผศ.ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานระยะเวลา 2 เดือน ณ บริษัท Akatsuka Garden ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ ผศ.ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ และทีมวิจัย

ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนายประกอบ เกิดท้วม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สรุปเหรียญและรายชื่อ การแข่งกีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38

รายละเอียดเพิ่มเติม

<เหรียญทอง>

จัดสวนถาด

     – นาย อภิสิทธิ์ วงศ์คีรี

     – นางสาว กาญจน์ชนก อักษรกาญจน์

การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ

     – นางสาว พลอย ขุนทอง

ถ่ายภาพแมลง

     – นางสาว ฐิติกา วีระวิทยากรณ์

     – นางสาว อนันตยา หลิ่มสืบ

การเซตแมลง

     – นางสาว พัทธ์ธีรา แก่นจันทร์

<เหรียญเงิน>

การผลิตแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร

     – นาย ทศวรรษ ทับทิม

     – นางสาว จิณณพัต แหยมถนอม

การพูดส่งเสริมการเกษตร

     – นางสาว อชิรญา มีสม

การจำแนก คำนวณอัตราการใช้และพ่นสารกำจัดวัชพืช

     – นางสาว อุไรวรรณ นุชภู่

     – นาย สุวิจักขณ์ ขาวทอง

<เหรียญทองแดง>

การรีดเต้านมเทียม

     – นางสาว จีรนันท์ เสนานนท์

การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

     – นางสาว สิริทา เรืองโรจน์

     – นางสาว ชุติกาญน์ แช่มชื่น

     – นางสาว นันทิยา อภัยศรี

การตัดแต่งซากสัตว์ปีก

     – นางสาว ภูษิดา ธีรเศรษฐ์สวัสดิ์

     – นาย ธนภัทร นนท์มาย์

-เข้าด้ามจอบเตรียมแปลง

     – นางสาว อาทิตยา โพธ์ชา

     – นาย ไชยพัฒน์ กลิ่นดอกแก้ว

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นวันที่ 26-30 เมษายน 66

 

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกีรตยาจารย์

ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นครูดีเด่น

ระดับสาขาวิชา ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

 

ระดับรองศาสตราจารย์

ผศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

(ค่ายนี้พี่ให้น้อง) ครั้งที่ 3 ของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย SCI-TU ที่ได้

รับโล่รางวัล และเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 –

2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
นวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
และคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกบ
นายศิริพงษ์​ สุก​ดี นักศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล
งานวิจัยคุณภาพ ประจำปี​ 2564
สาขา​พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ​ ภาคโปสเตอร์​

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์ นักศึกษา ป.โท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คว้ารางวัล
นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาโรคพืช
ระดับดีเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCI-UT ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัล
Association of European Inventors

รายละเอียดเพิ่มเติม

SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ
Mr. Derrick Keith Thompson นักศึก ป.โท
หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ ได้รับ
รางวัล Best Discussion Participant
Award

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร และป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร
อินทรีย์ SCI-TU คว้ารางวัล อันดับ 3 จากการ
แข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE
PITCHING CHAM PIONSHIP

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกีรตยาจารย์
และครูดีเด่น ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วน
พระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ” และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้
ได้รับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ระดับดี จำนวน 1 รางวัล
1. ผลงานเรื่อง “ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน”
โดย รศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และนางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล
1. ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างระบบนิเวศน์ชักนำรากลอย เพื่อแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนแบบถาวร”
โดย รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ และนายปิยะพงษ์ สอนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับสองนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับรางวัลการนำเสนอ Oral presentation
จากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24
วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
รางวัลการนำเสนอ Oral presentation ระดับดี สาขาพืชไร่ โดย นางสาวกัลยรัตน์ ไพรอนันต์
ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์ความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษและข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์อินเบรด” โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลการนำเสนอ Oral presentation ระดับดีเด่น สาขากีฏวิทยา โดย นางสาวพิชญ์สินี ลิ่มวงศ์เสรี
ผลงานเรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงโปรตีน (Hermetia illucens L.) ในบางพื้นที่ของประเทศไทย”โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 6 ก.พ. 66 ตัวแทนทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ (Deputy Head of Department of Agricultural Technology) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์ จันทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เข้าร่วมประชุมค้นหาความร่วมมือเชิงวิชาการ
และวิจัยกับ Mr. Eimir Huzaimi Md Noh ผู้อำนวยการ ORECO CO., LTD., Malaysia ณ ศูนย์บ่มเพาะและทรัพย์สินทางปัญญา มธ. และเยี่ยมชม “โครงการสร้างต้นแบบโรงเรือนอัจฉริยะประหยัดพลังงานที่ปลูกพืชได้ตลอดปี และพัฒนาระบบควบคุมสำหรับการผลิตผักกาดหอมและมะเขือเทศ” และ “โครงการการศึกษาอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของพืช เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โรงเรือนอัจฉริยะ” ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. มีความร่วมมือกับ สวทช.
รายละเอียดเพิ่มเติม
จากใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“จากการที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รู้สึกดีใจภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากที่นี่ คือ ความรู้จากการเรียนการสอนและวุฒิการศึกษาหลังเรียนจบ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ได้รับจากที่นี่นั้นมากกว่าที่คาดหวังไว้มาก นั่นคือ ได้พัฒนาตนเอง ได้เจอสังคมใหม่ๆ ทำให้ได้เรียนรู้และฝึกปรับตัวให้เข้ากับสังคมในแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งอาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถรับได้ สอนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และเชื่อในหลักการที่เป็นเหตุเป็นผลตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตย รวมถึงการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้คนในสังคมได้พึ่งพา ”
คนึงนิตย์ ชะนะโม

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 15

“ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยประสิทธิประสาทความรู้ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาควิชา เปรียบเสมือน บ้านที่ให้ความอบอุ่น ให้ประสบการณ์ด้านต่างๆ มากมาย ขอให้น้องๆ ทุกท่านเก็บเกี่ยวทั้งความรู้ ประสบการณ์ ให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ให้เป็นพื้นฐานในการทำอาชีพ กิจกรรมที่พวกเราเกษตรธรรมศาสตร์สร้างขึ้น การทำแปลงหรือการฝึกงานต่างๆ ด้านเกษตร ถึงแม้จะเหนื่อยแต่พี่มั่นใจว่ามันสร้างให้เรา “เป็นและไปได้ไกลมากกว่าคนอื่น” ขอให้ภูมิใจในเลือด เกษตรธรรมศาสตร์ (AT TU) ค่ะ”
ปิยนุช ศรชัย

นักศึกษาปริญญาโท, ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 11

“สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปรียบเสมือนบ้านของครอบครัวของเด็กรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการพัฒนาและเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อการตอบสนองความต้องการที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 4 ปี รวมถึงโอกาสที่ได้รับจากบ้านแห่งนี้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ หรือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันและพัฒนารากฐานอาชีพของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาช้านานให้ดำรงและพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมในนามศิษย์เก่าของบ้านหลังนี้ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้แสดงศักยภาพของเด็กบ้านนอกที่เกิดจากครอบครัวชาวนา ที่มีใจรักและฝันอยากเรียนเกษตร ได้สานฝันจากการเรียนด้านการเกษตรว่าสักวันหนึ่งจะสร้างพันธุ์ข้าวให้พ่อซึ่งเป็นชาวนาได้ปลูกข้าวจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเองจากลูกชาย และบ้านหลังนี้ “สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร” ได้มอบความรู้และโอกาส แรงผลักดัน ทุนสนับสนุน ให้ฝันนั้นเป็นจริงกับงานวิจัยข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ของไทย “ข้าวหอมธรรมศาสตร์” ขึ้นทะเบียนข้าวพันธุ์ใหม่กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวของผมและครอบครัว สู่การประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา และโอกาสต่างๆมากมายในวงการข้าวไทย”
วุฒิชัย แตงทอง

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 17