เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ AGRITU

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานี้มุ่งศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและสัตว์ ทั้งภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ที่เน้นทางด้านเทคโนเลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การจัดการดินและการอารักขาพืช โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตร หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งหากน้อง ๆ เรียนจบจะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย อาจารย์ พนักงานในบริษัทเอกชนทางด้านการเกษตร รวมถึงเจ้าของกิจการด้านการเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม