เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ AGRITU

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานี้มุ่งศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและสัตว์ ทั้งภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 10 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมการจัดการองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 2 หมวดวิชาให้เลือก คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยขอบเขตงานวิจัย เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชไร่และพืชสมุนไพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร  การจัดการดินและธาตุอาหาร การจัดการจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การปรับปรุงพันธ์สัตว์ การพัฒนาคุณภาพเนื้อและไข่ไก่ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566