เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.ดร.แพรว เที่ยงพิมล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ


รศ.ดร.จุรีมาศ วังคีรี

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐา จริยภมรกุร

เลขานุการสาขาวิชาฯ

รศ.ดร.อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ