เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ AGRITU

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานี้มุ่งศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและสัตว์ ทั้งภาคบรรยายควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนทางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และอุตสาหกรรม เนื่องจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด รวมทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรเปิดสอนวิชารายวิชาและดำเนินงานวิจัยหลากหลายด้าน (รายละเอียดในหัวข้องานวิจัย) โดยให้ความรู้ที่ทันสมัย และแง่มุมเชิงลึก

นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพหลากหลายด้านเช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา,นักวิจัย, นวัตกร, นักปรับปรุงพันธุ์, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการ และภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร และที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563