เปลี่ยนภาษา:  English

.

ร่วมมือกับเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีความร่วมมือด้านการรับนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศจาก บริษัท Akatsuka Garden Co.,Ltd. จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ผ่านการฝึกงานจากบริษัทแห่งนี้แล้วมากกว่า 100 คน

Akatsuka Garden Co.,Ltd., Mie, Japan
https://www.akatsuka.gr.jp/english/company/index.html